29 Dec

มองหาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้

ผู้เข้าร่วมได้รับคำสั่งให้มองหาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ พวกเขาถูกขอให้ระบุว่าแต่ละฉากเหมือนกันหรือเปลี่ยนแปลงและจัดอันดับความมั่นใจในคำตอบนั้น ในที่สุดผู้เข้าร่วมจะได้เห็นฉากที่ถูกเปลี่ยนอีกครั้งและขอให้อธิบายสิ่งที่ถูกเปลี่ยนและระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใดในภาพ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีแผล MTL ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด

ในการบอกว่าฉากใดถูกเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมควบคุมสามารถระบุค่าเฉลี่ยของฉากที่เปลี่ยนไป 16.5 จาก 24 ฉากและ 20.5 ของฉากที่ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยระบุเพียง 8.4 การเปลี่ยนแปลงและ 18.4 ฉากซ้ำ การควบคุมก็มีความมั่นใจในคำตอบของพวกเขาเมื่อพวกเขาถูกต้องมากกว่าเมื่อพวกเขาไม่ถูกต้องในขณะที่ผู้ป่วยมีความมั่นใจในระดับเดียวกันในคำตอบที่ถูกและไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยสามารถระบุฉากที่ถูกต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงและค้นหาส่วนของภาพที่เปลี่ยนแปลงเพียง 10.8 เปอร์เซ็นต์ของภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลง การควบคุมทำสิ่งนี้สำหรับ 60.4 เปอร์เซ็นต์ของภาพ การได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้านถูกเรียกว่า “ความรู้ที่แข็งแกร่ง”