25 Mar

รมช.เกษตรฯ แจงจัดหาวัคซีน 10 ล้านโดสดูแลปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

รมช.เกษตรฯ แจง ใช้งบ 300 ล้านบาท จัดหาวัคซีน 10 ล้านโดส เชื่อ เพียงพอดูแลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในขณะนี้

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบข้อถามของสมาชิก สนช. ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ร่ายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันนี้ (22 มี.ค.) เกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่กำลังระบายในปัจจุบัน โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรสุนัขและแมว 10 ล้านตัว เป็นสุนัขและแมวจรจัด 1.1 ล้านตัว ซึ่งกรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเ พื่อจัดหาวัคซีนจำนวน 1 ล้านโดส และอีกส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 300 ล้านบาท ที่จะต้องนำไปจัดหาวัคซีนประมาณ 9 ล้านโดส รวมทั้งหมดเป็น 10 ล้านโดส เชื่อว่าน่าจะเพียงพอดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ

นายลักษณ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมความคิด เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ผ่านหลายรูปแบบ โดยเฉพาะโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหายไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 ผ่าน 8 ยุทธศาสตร์ คือ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม จัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมดูแลรักษา ขับเคลื่อนการดำเนินงานในท้องถิ่น บูรณาการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ติดตามประเมินผล พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโลยี และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนอย่างเข้มข้น เพราะปัจจุบันหลายคนยังขาดความเข้าใจ .- สำนักข่าวไทย