20 Dec

โครงการจัดการน้ำสองโครงการ

อุโมงค์ใต้คลองในกรุงเทพฯเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวของเมืองหลวงเป็นโครงการจัดการน้ำสองโครงการมูลค่ารวม 12,900 ล้านบาทซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้อนุมัติการระดมทุนโครงการซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย การก่อสร้างโครงการทั้งสองจะเริ่มในปีพ. ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติสมัชชาประจักษ์แจ้งกล่าว

สมเกียรติกล่าวหลังจากการประชุมคณะกรรมการโดยมีนายประยุทธจันทร์ – ชะอำเป็นประธานให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ในกรุงเทพฯอุโมงค์ใต้คลองคลองคลองปานชาจะมีมูลค่า 9.8 พันล้านบาทและปรับปรุงระบบระบายน้ำในบางส่วนของเมืองหลวง มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2569 ในจังหวัดสุโขทัยการปรับปรุงคลองนํ้ายมยมน่านจะมีมูลค่า 2.87 พันล้านบาท โครงการนี้จะช่วยลดน้ำท่วมและยังคงเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรในจังหวัด